oficiální stránky obce
Aktuality

1.Oficiální název: Obec Ptýrov

2.Důvod a způsob založení:
Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Do zákona můžete nahlédnout zde.

3.Organizační struktura:Obec Ptýrov, zastupitelstvo obce, kontrolní výbor, finanční výbor, sociální a zdravotní komise, sportovní komise, kulturní komise

   Obec Ptýrov nemá žádnou příspěvkovou organizaci.

4.Kontaktní informace:
Obecní úřad Ptýrov
Ptýrov č.p. 19
295 01 Mnichovo Hradiště

Tel.: 313 100 532
Fax: není
Datová schránka: xt6atim                                                                                                                              Elektr.podatelna: http://www.obec-ptyrov.cz/elektronicka-podatelna/
E-mail: ou.ptyrov@volny.cz

5.Bankovní spojení:
název banky: Komerční banka Mnichovo Hradiště; číslo účtu: 33925181/0100
– bezhotovostně na BÚ
– případné platby lze platit v kanceláři Obecního úřadu

6.IČO: 00509183

7.DIČ: CZ00509183; Obec je registrovaná jako plátce DPH (od 15.8.2018)

8.Rozpočet: rozpočty obce naleznete zde

9.Kde získat informace:
–  ústní dotaz na Obecním úřadě Ptýrov v úředních hodinách
–  písemný dotaz: na adrese Obecního úřadu Ptýrov
–  pomocí mailu: ou.ptyrov@volny.cz
–  e-podatelna na www.obec-ptyrov.cz

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace:

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

Neobsahuje-li žádost všechny potřebné náležitosti výše uvedené, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

10.Příjem žádostí a dalších podání:

 • Písemně
 • Osobně
 • E-mailem
 • Elektronickým podáním

Náležitosti podání podle § 37 zákona č. 500, správní řád, v platném znění

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle §19 odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

 

11.Opravné prostředky:
      Odvolání:

 • Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
 • Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.
 • Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 • který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.

Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:

 • doručení sdělení o již zveřejněné informaci
 • doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)
 • oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím
 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

12.Formuláře: formuláře naleznete zde

13.Řešení složitých životních situací:
– projednání na Obecním úřadě nebo pověřená obec www.mnhradiste.cz
– různé návody a postupy při řešení životních situací dělených podle jednotlivých oblastí lze najít také na portálu veřejné správy České republiky zde.

14.Nejdůležitější předpisy:
– viz vyhlášky na úřední desce. Zákony jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ nebo na Protálu veřejné správy České republiky

15.Sazebník za poskytování informací: Základní informace jsou zdarma

Závěrečné účty: účty ke stažení zde

16.Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Obec Ptýrov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
zveřejněna na úřední desce

Úřední deska


Počasí

předpověď pro obec
Ptýrov
Počasí
Dnes má svátek: